Vad är facklitteratur

Facklitteratur är enligt Wikipedia skönlitteraturens motsats. Det är böcker som handlar om fakta och är ”sanna” till skillnad från fiktion som är ”påhittad”, skulle man kunna säga. Hit hör också avhandlingar, forskningsrapporter och annat skrivet material som inte är fiktion. Åtminstone är det fakta vid den tidpunkt då de skrivs. Mycket fakta ändras med tiden när ny forskning kommer fram vilket gör att när man läser facktexter behöver man alltid tänka på att det är färskvara, det som skrivs är vad man tror sig veta idag. Nästa år kanske forskningen har kommit fram till något helt annat. Det var inte så många år sedan man trodde sig veta att atomen var den minsta beståndsdelen i universum. Numera vet vi att det finns hur många mindre enheter som helst. Även historieböcker kan ändra sig med tiden. Litteratur som beskriver Sveriges historia

har exempelvis ändrats eftersom man tidigare kanske ville vinkla historien åt ett annat håll. Som författare tar man sig ibland friheten att utelämna fakta trots att kravet för en facktext är att den ska vara allsidig, balanserad och korrekt. Förhoppningsvis är det i så fall ett omedvetet misstag.

Rekommenderade artiklar